Základná škola s materskou školou Ráztočno

ZÁPIS do 1. ročníka

Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť svoje dieťa, ktoré dovŕši šesť rokov veku k 31. augustu 2024 (vrátane) a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (ďalej len „zápis“), bez ohľadu na to, či dieťa dosiahlo školskú spôsobilosť alebo je uňho predpoklad, že bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.

Zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2024/2025 sa tento rok uskutoční v stredu 10. apríla 2024 od 13:00h do 17:00h za osobnej prítomnosti detí v budove základnej školy. Zákonný zástupca predloží občiansky preukaz, rodný list dieťaťa a ostatné dokumenty:

1. Prihláška na vzdelávanie v ZŠ

2. Súhlas so spracovaním osobných údajov

3. Zápisný list

4. Čestné vyhlásenie – ak nemôžu prihlášku podpísať obaja zákonní zástupcovia

5. Písomné vyhlásenie – ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku a ostatné písomnosti bude podpisovať len jeden z nich

Ak zákonný zástupca nemá možnosť si uvedené dokumenty vytlačiť, vyplnia sa priamo pri zápise.

Učebné pomôcky od firmy Daffer pre každého budúceho prváka poskytne zriaďovateľ školy – Obec Ráztočno.

Dieťa, ktoré dovŕši šiesty rok veku a nedosiahne školskú spôsobilosť, bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole rozhodnutím riaditeľky školy na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a informovaného súhlasu zákonného zástupcu.