Základná škola s materskou školou Ráztočno

O ŠKOLE

Základná škola s materskou školou Ráztočno je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou od 1. januára 2003. Súčasťou školy je oddelenie materskej školy, 9 ročníkov základnej školy, školský klub detí a zariadenie školského stravovania. Zriaďovateľom školy je obec Ráztočno.

Zámerom školy je budovať školu rodinného typu v príjemnom prostredí, s pozitívnou pracovnou klímou, s rozvíjaním vedomostí, zručností, schopností a kompetencií každého žiaka. Škola je otvorená spolupráci so zriaďovateľom, zákonnými zástupcami žiakov i obecnou komunitou.

Napriek tomu, že školský obvod je tvorený len obcou Ráztočno, školu navštevujú žiaci aj z obcí Jalovec, Morovno, Chrenovec-Brusno, Malá Čausa a mesta Handlová.

Materská škola je v jednej budove so základnou školou. Má zabezpečené materiálne i priestorové vybavenie, využíva aj vonkajšie priestory, zúčastňuje sa aktivít spolu so základnou školou, ale organizuje si aj svoje vlastné. V materskej škole sú otvorené dve oddelenia.

Základná škola racionalizačným opatrením pristúpila ku spájaniu ročníkov. Spájanie žiakov ročníkov do tried závisí od počtu žiakov.

Na 1. stupni ku spájaniu dochádza na výchovných predmetoch a disponibilných hodinách. V školskom roku 2021/2022 sú spojení žiaci 3. a 4. ročníka, majú však aj samostatné vyučovacie hodiny. Žiaci 1. a 2. ročníka sa vyučujú samostatne.

Na 2. stupni sa spájajú žiaci 5. – 9. ročníka na výchovných predmetoch a disponibilných hodinách. Na niektorých hodinách predmetov s najvyšším počtom hodín sa v školskom roku 2021/2022 spájajú žiaci 6. a 7. ročníka, 8. a 9. ročníka. Žiaci 5. ročníka sa vyučujú samostatne.

Profilácia školy je orientovaná na prepojenie výchovno-vzdelávacieho procesu od materskej školy po deviaty ročník vyučovaním anglického jazyka a informatiky.

Žiaci školy sa zapájajú do predmetových súťaží a olympiád, do športových súťaží, zberových aktivít, zúčastňujú sa plaveckého výcviku, školy v prírode, lyžiarskeho a snowboardového kurzu, rôznych exkurzií, vychádzok, besied, divadelných predstavení, kultúrnych a spoločenských aktivít.

V priestoroch školy vyučujú pedagogickí zamestnanci zo ZUŠ Handlová a zo súkromnej ZUŠ Volcano, ktorá má v škole vytvorené elokované pracovisko. Pre žiakov je zabezpečená logopedická starostlivosť špeciálnym pedagógom zo Špeciálnej základnej školy Handlová.

Školský klub detí má jedno oddelnie. Ponúka činnosť podľa Výchovného programu ŠKD v nadväznosti na Školský vzdelávací program.

Školská jedáleň zabezpečuje stravu pre deti materskej školy Ráztočno, žiakov základnej školy, zamestnancov, cudzích stravníkov, deti materskej školy Jalovec, deti materskej školy Veľká Čausa.

Strategické smerovanie školy

1. Skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces poskytovaním vzdelávania a výchovy so zámerom rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov odbornými a kvalifikovanými pedagogickými zamestnancami školy.

2. Rozvíjať funkčnú gramotnosť žiakov pre ich osobnostný rozvoj a ďalšie vzdelávanie.

3. Orientovať výchovno-vzdelávací proces na posilňovanie výchovnej stránky vo vyučovaní a preberanie osobnej zodpovednosti
za svoje vzdelávacie výsledky a správanie.

4. Rozvíjať a podporovať záujmovú činnosť žiakov školy a zmysluplné využívanie voľného času.

5. Podporovať ďalšie vzdelávanie učiteľov v oblasti aplikácie efektívnych a aktivizačných stratégií a metód vo vyučovaní.

6. Rozvíjať spoluprácu so zástupcami obce a zákonnými zástupcami žiakov a otvárať školu pre širokú komunitu obce.

7. Zabezpečiť kvalitný a plynulý prechod z predprimárneho vzdelávania žiakov materskej školy na primárne vzdelávanie v
základnej škole a prípravu žiakov školy na SOŠ.

Počet žiakov školy

k 1. septembru aktuálneho školského roka

P. č.
Rok
Počet žiakov
1.
1988
114 (1. – 5. r.)
2.
1989
142 (1. – 6. r.)
3.
1990
171 (1. – 7. r.)
4.
1991
194 (1. – 8. r.)
5.
1992
192 (1. – 8. r.)
6.
1993
191 (1. – 8. r.)
7.
1994
172 (1. – 8. r.)
8.
1995
142 (1. – 8. r.)
9.
1996
134 (1. – 8. r.)
10.
1997
131 (1. – 8. r.)
11.
1998
138 (1. – 9. r.)
12.
1999
131 (1. – 9. r.)
13.
2000
133 (1. – 9. r.)
14.
2001
123 (1. – 9. r.)
15.
2002
122 (1. – 9. r.)
16.
2003
117 (1. – 9. r.)
17.
2004
109 (1. – 9. r.)
18.
2005
109 (1. – 9. r.)
19.
2006
101 (1. – 9. r.)
20.
2007
92 (1. – 9. r.)
21.
2008
88 (1. – 9. r.)
22.
2009
87 (1. – 9. r.)
23.
2010
82 (1. – 9. r.)
24.
2011
79 (1. – 8. r.)
25.
2012
85 (1. – 9. r.)
26.
2013
73 (1. – 9. r.)
27.
2014
69 (1. – 9. r.)
28.
2015
77 (1. – 9. r.)
29.
2016
75 (1. – 9. r.)
30.
2017
69 (1. – 9. r.)
31.
2018
69 (1. – 9. r.)
32.
2019
70 (1. – 9. r.)
33.
2020
72 (1. – 9. r.)
34.
2021
77 (1. – 9. r.)
35.
2022
88 (1. – 9. r.)
36.
2023
98 (1. – 9. r.)