Základná škola s materskou školou Ráztočno

Organizačné zabezpečenie činnosti ŠKD

Školský klub detí má 2 oddelenia. V oddelení je zapísaných 30 detí. Ponúkame činnosť podľa Výchovného programu ŠKD a zvýšenú starostlivosť, kvalifikovaný dozor a v nadväznosti na ŠkVP školy vzdelávanie formou hier, súťaží, kvízov a zábavných podujatí.

Mesačný poplatok: 10 €

 • Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD je stanovený všeobecne záväzným nariadením zriaďovateľa.
 • Mesačný príspevok sa uhrádza:
       V mesiaci september:  do 15.09. kalendárneho roka za mesiace september až december v sume 40 €.
       V mesiaci január:        do 15.01. kalendárneho roka za mesiace január až marec v sume 30 €.
       V mesiaci apríl:           do 15.04. kalendárneho roka za mesiace apríl až jún v sume 30 €.
 • Príspevok v ŠKD sa neuhrádza, ak zákonný zástupca žiaka o to písomne požiada riaditeľku ZŠ s MŠ Ráztočno a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu. Mesačný príspevok v ŠKD sa tiež neuhrádza, ak sa žiak nezúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v ŠKD ani jeden deň v mesiaci.
 • V školskom klube môže byť vaše dieťa denne:

  Činnosť ŠKD: 11:15 h – 16:00 h

  Výchovno-vzdelávací proces sa uskutočňuje podľa Výchovného programu, ktorý je konkretizovaný v jednotlivých oblastiach výchovy v rámci týždenných plánov.

  MOTTO:

  „TVORIVÉ DETI – ŠŤASTNÉ DETI„
  „VESELO JE V ŠKOLSKOM KLUBE„

  Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti v ŠKD smerujú k rozvíjaniu kľúčových kompetencii dieťaťa. Nakoľko oddelenie ŠKD je heterogénne, preferujeme orientáciu výchovno-vzdelávacej činnosti na samostatnosť detí a na učenie sa detí navzájom, ako aj na uplatňovanie zážitkových metód a foriem práce, aplikovanie humanistickej výchovy, využívanie IKT, spoluprácu s rodičmi a vyučujúcimi.