Základná škola s materskou školou Ráztočno

Organizačné zabezpečenie činnosti ŠKD

Školský klub detí má 1 oddelenie. V oddelení je zapísaných 30 detí. Ponúkame činnosť podľa Výchovného programu ŠKD a zvýšenú starostlivosť, kvalifikovaný dozor a v nadväznosti na ŠkVP školy vzdelávanie formou hier, súťaží, kvízov a zábavných podujatí.

Mesačný poplatok: 6 €

 • Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD je stanovený všeobecne záväzným nariadením zriaďovateľa.
 • Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD uhrádza zákonný zástupca do 9. dňa v mesiaci v hotovosti do rúk vychovávateľky.
 • Príspevok je možné odpustiť na základe rozhodnutia zriaďovateľa na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa po predložení dokladu o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.
 • V školskom klube môže byť vaše dieťa denne:

  Poobedný klub: 11:20 – 15:30

  Výchovno-vzdelávací proces sa uskutočňuje podľa Výchovného programu, ktorý je konkretizovaný v jednotlivých oblastiach výchovy v rámci týždenných plánov.

  MOTTO:

  „TVORIVÉ DETI – ŠŤASTNÉ DETI„
  „VESELO JE V ŠKOLSKOM KLUBE„

  Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti v ŠKD smerujú k rozvíjaniu kľúčových kompetencii dieťaťa. Nakoľko oddelenie ŠKD je heterogénne, preferujeme orientáciu výchovno-vzdelávacej činnosti na samostatnosť detí a na učenie sa detí navzájom, ako aj na uplatňovanie zážitkových metód a foriem práce, aplikovanie humanistickej výchovy, využívanie IKT, spoluprácu s rodičmi a vyučujúcimi.