Základná škola s materskou školou Ráztočno

2012/2013

...A znovu sme tu!

...síce s miernym predĺžením prázdnin, v pondelok 3. septembra, sme sa znovu stretli na školskom dvore s prvým zvonením. Vy, naši žiaci, a my, vaši učitelia. Ako ste strávili prázdniny? A chcelo sa vám vrátiť naspäť do školy? My vieme, že mnohým z vás veľmi nie. Ale vašim rodičom sa trošku uľaví, keď pre vás nebudú musieť deň čo deň vymýšľať nejaký program a starať sa o to, kto na vás dozrie, kým sú oni v práci.

A tak teda sme sa v pondelok konečne zase všetci stretli, niektorí s malým meškaním (my vieme, ako sa vám ťažko vstávalo), niektorí s úsmevom na tvári, u prvákov aj so slzičkami, so zvedavosťou, kto vás bude tento rok učiť a čo sa v škole zmenilo. Pani učiteľky pripravili pre vás krásne vyzdobené triedy, nachystali knihy a pracovné zošity, pán školník opravil všetky tabule, skrinky, lavice, stoličky a pani upratovačky dali všetko do poriadku. Pani kuchárky sa už tešia na nových aj staronových stravníkov. A čo očakávame od vás?

 • pripravte si všetky zošity, knihy, perá, ceruzky, farbičky, pravítka (veď vy viete, čo v škole potrebujete)
 • aby bola škola čistá, prineste si prezúvky
 • pripomíname vám úbor na telesnú výchovu a pomôcky na výtvarnú výchovu
 • nechajte doma zlú náladu, škaredé slová a bitkárske chúťky, pretože v našej škole sa netoleruje nevhodné správanie a šikanovanie
 • Želáme vám veľa úspechov a radosti z učenia a dobrých známok!

  Ako sme začali školský rok...

  Už od prvého dňa, po slávnostnom otvorení školského roka, sme začali plniť Školský vzdelávací program. V utorok 4. septembra sme v škole realizovali kurz prierezovej témy Osobnostný a sociálny rozvoj plnením úloh, ktoré smerujú k skvalitňovaniu osobnostného sociálneho a morálneho rozvoja žiakov v školskom aj mimoškolskom prostredí. V tento deň sa žiaci podpísaním zmluvy zaviazali dodržiavať pravidlá školského poriadku a tým prispievať k vytváraniu priaznivej učiacej sa klímy v škole. Žiaci ôsmeho a deviateho ročníka mali možnosť plnenia zásad školského poriadku v mimoškolskom prostredí. Na Strednej odbornej škole Lipová v Handlovej sa oboznámili so študijnými a učebnými odbormi školy a tak mali možnosť získať podnety pre ďalšie ich smerovanie do budúcnosti pri voľbe a výbere školy.

  Kurz dopravnej výchovy

  Kurzom dopravnej výchovy, ktorý sa konal 5. septembra, sme v škole začali plniť prierezovú tému ŠkVP Dopravná výchova. V tento deň si žiaci utvrdili poznatky bezpečnostného správania sa za pomoci pani policajtky Preťovej a prakticky si vyskúšali dodržiavanie bezpečnostných pravidiel dopravy riešením dopravných situácií na prenosnom dopravnom ihrisku.

  Beseda so spisovateľmi detskej literatúry

  Vo štvrtok, 27. septembra, do našej školy zavítala milá návšteva. S našimi žiakmi sa prišli porozprávať spisovatelia Jozef Cíger, Vladimíra Komorovská a Tamara Heribanová. Žiaci boli na spisovateľov veľmi zvedaví a od rána sa ich nemohli dočkať. Autori kníh pre deti im predstavili svoju tvorbu a svoje knižky, naučili ich, ako sa kniha tvorí a ako vzniká, ale čo je hlavné, pútavo im porozprávali, aké je to byť spisovateľom. Deti boli na mnohé veci zvedavé a všeličo sa pýtali. Naši milí spisovatelia im trpezlivo odpovedali na všetky otázky a tešili sa z ich záujmu. Boli milo prekvapení tým, akí sú naši žiaci šikovní, ako radi čítajú a ako vedia klásť vhodné otázky. Autori kníh odchádzali z našej školy s príjemými pocitmi. Ktovie, možno svojím rozprávaním vzbudili v niektorých žiakoch pisateľského ducha. Nám zostáva len čakať, ktorý z našich žiakov sa o pár rokov ocitne ako autor na obale knižky v kníhkupectve. Tú knihu si určite kúpime!

  Beseda s dentálnou hygieničkou

  Týždeň zdravej výživy

  Druhý októbrový týždeň sme na škole realizovali školský projekt Týždeň zdravej výživy. Na vyučovacích hodinách sme venovali pozornosť zdravej výžive, zdravému životnému štýlu, uskutočnila sa beseda s dentálnou hygieničkou. Žiaci mali možnosť zamýšľať sa nad svojím stravovaním, akú majú desiatu, ako sa stravujú po celý deň podľa zamerania každého dňa a zapojiť sa do celoslovenského projektu Hravo ži zdravo. Počas týždňa sa žiaci zapojili aj do súťaže O najkrajšie jablko a Najkrajší jesenný výrobok. Na zhotovení jesenných výrobkov sa podieľali nielen žiaci, ale aj ich súrodenci, rodičia, starí rodičia. Jablkami a zaujímavými a veľmi originálnymi výrobkami sme na celý mesiac skrášlili vstupný priestor školy.

  Imatrikulácia prvákov

  V piatok, 30.októbra 2012, sa stretli prváci v sprievode svojich rodičov na slávnostnej imatrikulácii. Pod vedením krásnej čarodejnice plnili rozprávkové úlohy, v ktorých ukázali svoju šikovnosť a zručnosť. Po splnení všetkých úloh a zložení slávnostného sľubu ich kráľ pasoval za žiakov našej školy. Rodičia pripravili pre prváčikov chutné občerstvenie, za čo im patrí poďakovanie. Veselá hudba a tanec ukončili toto príjemné jesenné popoludnie.

  Ráztočiansky slávik

  V piatok, 30. novembra 2012 sa v jedálni Základnej školy Ráztočno uskutočnil 10. ročník speváckej súťaže Ráztočiansky slávik. Súťaž bola určená pre mladé talenty so speváckym nadaním. Predstavili sa nám deti od prvého po deviaty ročník, ktoré súťažili v dvoch kategóriách. Do súťaže ich pripravovali pani učiteľky hudobnej výchovy, ale aj ich rodičia. Priebeh súťaže nám vtipným moderovaním spríjemnili Sabínka a Zuzka, študentky pedagogickej a sociálnej akadémie v Turčianskych Tepliciach, ktoré svojím milým prístupom k súťažiacim i k publiku všetkých priaznivo naladili. Za organizáciu súťaže bola zodpovedná p. učiteľka Mgr. Dobišová, ktorej pomáhali členovia pedagogického zboru, ostatní zamestnanci školy a členovia kultúrnej komisie OcÚ v Ráztočne. Ďakujeme aj všetkým sponzorom, hlavne obecnému úradu a spotrebnému družstvu Jednota. Radi by sme ocenili aj prístup všetkých žiakov a rodičov, ktorí sa počas súťaže správali slušne a kultivovane.

  A ako to dopadlo?

  Mladšia kategória

  1. Zuzana Dobrotková
  2. Karolína Ficelová
  3. Hana Sára Janesová
  4. Milan Kolka

  Staršia kategória

  1. Sofia Ficelová
  2. Paulína Dobišová
  3. Gabriela Futáková

  VÍŤAZOM SRDEČNE BLAHOŽELÁME!

  Prišiel k nám Mikuláš

  Mikulášku, dobrý strýčku, modlím sa ti modlitbičku,
  zlož si svoju ťažkú nôšku, daj nám darov svojich trošku....

  Aj takto spievali naši žiaci Mikulášovi, ktorý ich prišiel spolu s čertom a anjelom 6. decembra navštíviť. Rozsvietil svetlá na vianočnom stromčeku, vypočul si básničky a pesničky a rozdal sladké darčeky. Očká maličkých detí svietili radosťou a prekvapením, tí starší zase s úsmevom sledovali, ako sa žiakom deviateho ročníka darí vystupovať v role Mikuláša, čerta a anjela. Pretože, či sme malí alebo veľkí, všetci tajne dúfame, že sme po celý rok poslúchali a že si niečo v čižmičke nájdeme. Ďakujeme, Mikuláš!

  Vianočné pečenie

  V stredu, 12. decembra, sme sa v našej školskej kuchynke stretli so žiakmi, rodičmi a starými rodičmi, aby sme pripravili vianočné zákusky a pečivo na predvianočné posedenie. Maminy doma zamiesili cesto a v škole ho vyvaľkali a vykrajovali rôzne tvary. Napiekli sme veľa, veľa medovníkov a rôzne linecké koláčiky. Bolo zaujímavé sledovať, ako sa deti sústredene snažia vytvarovať svoj koláčik a potom ho zdobiť čokoládou alebo natierať lekvárom. Milo nás prekvapilo, že možnosť pečenia využili aj chlapci, ktorým sa tiež darilo. Čas, ktorý sme strávili v rodinnej atmosfére, bol veľmi príjemný. Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí sa zúčastnili. Pripomíname, že vaše cukrárske umenie môžete prezentovať aj na Predvianočnom posedení, ktoré sa bude konať 17. decembra od 15. 30 h.

  Vianočná burza

  Zápis prvákov

  Dňa 1.2.2013 sa uskutočnil zápis žiakov do 1. ročníka. Zápisu sa zúčastnili predškoláci v sprievode svojich rodičov a všetci splnili požiadavky pre školskú dochádzku. Zápis prebiehal hravou formou, kde deti preukázali svoje jazykové zručnosti, matematické predstavy a grafomotorické prejavy. Prajeme im veľa úspechov a príjemných zážitkov v ich prvom školskom roku 2013/14.

  Karneval

  8.2.2013 sa ŠJ zaplnila krásnymi karnevalovými maskami. Deti v sprievode svojich rodičov a starých rodičov strávili príjemné piatkové popoludnie. Porota mala ťažkú úlohu, pretože vybrať tie najkrajšie nebolo vôbec jednoduché. Hodnotila predovšetkým tvorivosť, originalitu a domácu výrobu masiek. Chceme touto cestou poďakovať Sabínke Mašlonkovej, ktorá karneval moderovala a OÚ v Ráztočne, ktorý podujatie finančne zabezpečil.

  Valentín

  Dňa 14. februára 2013 sa v našej škole uskutočnilo milé podujatie. Pri príležitosti Sviatku svätého Valentína, dňa všetkých zaľúbených, si žiaci zhotovili rôzne valentínske pozdravy. Tieto valentínky počas dňa vhodili do schránky. Keď bola pošta doručená a roztriedená, žiaci zo školského parlamentu ju odovzdali svojim adresátom. Všetci sme si tak spoločne uvedomili myšlienku a odkaz kňaza Valentína – šírenie lásky, dobra a pomoci.

  Hviezdoslavov Kubín

  Dňa 12. marca 2013 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.
  Súťažilo sa v troch kategóriách a najšikovnejší recitátori sa umiestnili takto:

  I. kategória:

  POÉZIA:

  2. miesto: Michaela Kotianová (2. ročník) 3. miesto: Tomáš Jankeje (2. ročník)

  PRÓZA:

  1. miesto: Natália Košťálová (4. ročník)
  2. miesto: Bianka Hianiková (3. ročník)
  3. miesto: Zuzana Kanianska (3. ročník)

  II. kategória:

  POÉZIA:

  2. miesto: Dárius Kaplán (5. ročník) 3. miesto: Filip Riška (5. ročník)

  PRÓZA:

  3. miesto: Žaneta Urbaničová (5. ročník)

  III. kategória:

  POÉZIA:

  2. miesto: Zuzana Majdanová (8. ročník) 3. miesto: Tomáš Podolec (8. ročník)

  Výhercovia boli za svoje úsilie odmenení diplomom a peknými cenami.

  Noc s Andersenom

  V Ráztočne strávil „Andersen“ 24 hodín, nielen noc!

  V piatok 5. apríla 2013 sa žiaci našej školy zaradili medzi 8 500 žiakov, ktorí strávili Noc s Andersenom v knižnici a školách po celom Slovensku. Tento rok sa zvýšil záujem najmä o nočné čítanie, ktoré sa uskutočnilo v rámci medzinárodného projektu v 197 školských knižniciach a školách a neobišlo ani Ráztočno. Na úspešnom podujatí Noc s Andersenom sa od roku 2006 zúčastnilo temer 40 000 žiakov a medzi nás tento rok neprišiel „Andersen“ len na noc, ale so slovom a knihami sme strávili celých 24 hodín.

  Od piatkového rána sa v škole venovala zvýšená pozornosť čítaniu kníh a počúvaniu zaujímavých informácií o knihách, spisovateľoch, ilustrátoroch. Žiaci 2. až 4. ročníka začali deň Noci s Andersenom návštevou knižnice v Handlovej.

  Divadlo Cliperton s rozprávkou Popoluška pripravilo príjemný a veselý vstup do sveta rozprávok pre všetky deti z materskej školy a žiakov základnej školy.

  Návštevou obecnej knižnice v rámci programu Noci s Andersenom si žiaci prvého stupňa obohatili svoje vedomosti o ukážky z rôznorodých literárnych žánrov a získali informácie o činnosti obecnej knižnice a významných udalostiach v obci poznačených v obecnej kronike.

  Počúvaním rozprávky v knižnici v podaní pani Polákovej boli žiaci vedení k tomu, aby si vyberali také knihy, ktoré ich zaujímajú.

  K počúvaniu prezentácií o najobľúbenejšej knihe žiakov inšpirovala pani Pešeková, ktorá im v podvečer v priestoroch školského klubu prečítala rozprávku od H. CH. Andersena o Statočnom cínovom vojačikovi.

  Po zaujímavostiach zo života H. CH. Andersena najstarší žiaci školy viedli mladších k čítaniu tým, že im porozprávali o svojich najobľúbenejších knihách. Žiakom z prvého stupňa tak pootvorili dvere k čítaniu, aby si aj oni našli tú „svoju naj“ obľúbenú knihu.

  Čas neuveriteľne rýchle ubiehal. Spestrením pred nočným čítaním a ďalšími čitateľskými aktivitami bolo hľadanie rozprávkovej knihy a krátka nočná vychádzka do neďalekého Morovna.

  Večer sa pomaly prehupol do noci. Tú žiaci školy strávili príjemným odpočinkom v priestoroch materskej školy a školského klubu. Po celodennom náročnom maratóne čítania, počúvania rôznorodých informácií o knihách, spisovateľoch, ilustrátoroch a všetkých tých, ktorí spríjemňujú voľné chvíle strávené s knihou, si odpočinok naozaj zaslúžili.

  Vedenie školy ďakuje:

  - za organizáciu a prípravu programu p. Mittašovej, p. Lachkej, p. Kanianskej,

  - za besedu o knihe knižnici v Handlovej,

  - za divadelné predstavenie divadlu Cliperton,

  - za sponzorstvo pre spoločné občerstvenie COOP Jednota,
  - pánovi Kmeťovi a rodičom žiakov školy, pani Jankejovej, pani Laluhovej, pani Kalajovej, pani Kanianskej a pani Hianikovej,

  - za prípravu druhej večere a raňajok p. Kotianovej,

  - za príjemné prostredie na spanie pánovi Kotianovi, pani Mikuškovej a pani Tonhajzerovej.

  Už teraz sa organizátori tešia na budúci rok, aby pre žiakov školy opäť pripravili nezabudnuteľné chvíle s knihou a so zaujímavými aktivitami počas dňa, ale aj Noci s Andersenom.

  Deň Zeme

  V pondelok, 22. apríla, slávila celá naša planéta Deň Zeme. Aj v našej škole sme si chceli tento sviatok pripomenúť a pripravili sme pre žiakov deň plný environmentálnych aktivít.

  Základnou témou tohto dňa sa stala voda, jej čistota, ochrana a dostupnosť. Zástupcovia Stredoslovenskej prevádzkovej vodárenskej spoločnosti Banská Bystrica (závod Prievidza) Ing. František Oravčík a Ing. Darina Šramková nám premietli dokumentárny film o tom, kde sa vlastne pitná voda berie a ako prichádza do našich domácností. Vysvetlili nám, odkiaľ a ako sa dostáva voda do vodovodných kohútikov v Ráztočne a aké dôležité je chrániť ju a čo všetko robia zamestnanci vodární, aby voda tiekla pravidelne a čistá.

  Druhou časťou Dňa Zeme bola výtvarná súťaž na tému Voda a jej ochrana, do ktorej sa zapojili žiaci celej školy. Výtvarne spracovali pekné kolektívne práce a vytvorili vodný kalendár s heslami na ochranu vody. Všetky výtvarné práce sme poslali do súťaže, ktorú vyhlásila Stredoslovenská prevádzková vodárenská spoločnosť.

  Čerešničkou na torte bola tretia časť Dňa Zeme. V jednej z miestností pripravili pani učiteľky za pomoci niektorých žiakov prekrásnu výstavu, na ktorej sme mohli vidieť vypchaté zvieratá, ukážky motýľov a hmyzu, prírodopisné filmy o mori, nerasty a iné druhy neživej prírody. Najväčším lákadlom boli živé exponáty, pavúky, slimáky a žubrienky, ktoré nachytali sami žiaci a pripravili im vhodné prostredie, aby mohli náš Deň Zeme prežiť. Po výstave sme nachytané živočíchy vrátili späť do prírody.

  Takto netradične strávené vyučovanie určite mnohým žiakom pripomenulo dôležitosť ochrany prírody a prebudilo v nich túžbu poznávať a chrániť rastliny i živočíchy. Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli s organizáciou tohto mimoriadneho dňa!

  Deň matiek

  Milé mamičky, staré mamy, ale aj ostatní spoluobčania,

  pozývame vás na oslavy Dňa matiek, ktoré sa uskutočnia

  - v nedeľu 12. mája - o 14. hodine -

  v jedálni základnej školy v Ráztočne.

  Kultúrny program si pre vás pripravili
  deti základnej a materskej školy.

  Tešíme sa na vás!

  Exkurzia:

  Košariská – Bradlo – Piešťany

  Dňa 17. mája sa naši žiaci 5. - 9. ročníka zúčastnili dejepisno-geografickej exkurzie. Navšívili sme rodný dom Milana Rastislava Štefánika v Košariskách, kde sme sa zoznámili s jeho životnými osudmi. Návštevou pamätníka na vrchu Bradlo pri Brezovej sme si uctili jeho pamiatku a prezreli si nielen mohylu, ale aj prekrásnym výhľadom malebný kopaničiarsky kraj. Naše putovanie sme zavŕšili v kúpeľnom mestečku Piešťany a na výletnej lodi sme sa plavili Váhom a spoznávali jeho okolie.

  Na spiatočnej ceste sme sa na chvíľočku zastavili a prezreli si pravekú jaskyňu zo staršej doby kamennej nazývanú Čertova pec. Program nášho podujatia si môžete pozrieť na názornejších fotografiách. Poďakovanie patrí predovšetkým Obecnému úradu v Ráztočne, ktorý aktivitu finančne podporil, ďalej učiteľkám, ktoré zabezpečili dozor a samozrejme, žiakom, ktorí vďaka vzornému správaniu umocnili pozitívny dojem z príjemne stráveného dňa.

  Európa v škole

  Dňa 28. mája 2013 sa žiaci 3. – 6. ročníka zúčastnili Vyhodnotenia súťaží a olympiád v Kultúrnom dome Necpaly v Prievidzi. Za účasť v súťaži Európa v škole za svoje multimediálne práce o Ráztočne a Handlovej získali K. Beláková, B. Hianiková, M. Kaplán, A. Podolánová, T. Krnčoková a D. Ťapušík čestné uznanie a diplom. Šiestakom P. Bartovej, V. Chudému, P. Kelečeniovej, M. Kotúčekovej, A. Kráľovej a K. Kráľovej bolo udelené I. miesto v krajskom kole a čestné uznanie v celoslovenskom kole za vlastnoručne napísanú a ilustrovanú Knihu bájok. Gratulujeme!  Projekt Modrý kruh

  Projekt Modrý kruh si kladie za dlhodobý cieľ prispieť k zníženiu výskytu cukrovky 2. typu, ktorého vznik je podmienený práve moderným životným štýlom. Projekt sa každoročne koná pod odbornou záštitou Slovenskej diabetologickej spoločnosti a oslovuje žiakov základných škôl. Na našej škole sa do tohto projektu zapojili vybraní žiaci 3., 4. a 5. ročníka pod vedením Mgr. Dobišovej. Pripravili malú brožúrku pre žiakov a rodičov školy, ktorá jasným a zrozumiteľným spôsobom vysvetľuje zásady správneho stravovania. Náš projekt bol vybraný spomedzi desiatich škôl z celého Slovenska. Finančné náklady na projekt a prezentáciu uhradil organizátor. Vďaka tomu sme sa 1. júna mohli zúčastniť na prezentácii v Bratislave, pozrieť si historické centrum hlavného mesta a zapojení žiaci dostali diplomy a malé darčeky. Spoločne sme strávili veľmi príjemnú sobotu. Za organizáciu a pedagogický dozor ďakujeme Mgr. Dobišovej, Mgr. Kanianskej a Mgr. Krajčovičovej.

  Základná škola s materskou školou Ráztočno Pripravili žiaci 3., 4. a 5. ročníka pod vedením Mgr. Dobišovej.

  Dobré zdravie stojí viac ako najväčšie bohatstvo

  Naše telo je veľmi múdre. Pamätá si, ako sa k nemu správame. Ak mu ubližujeme nevhodnou stravou a nedoprajeme mu vychádzky, turistiku alebo šport, môže ochorieť. Diabetes (cukrovka) je jedna z chorôb, ktorá nám môže v dospelosti znepríjemniť život. Zabrániť jej môžeme zdravým stravovaním a pohybom. Ale čo je vlastne zdravé? Mohli by sme napísať dlhý článok o tom, ktoré potraviny sú najlepšie a ktorým sa vyhýbať. My sme to spravili zaujímavejšie. Dali sme potravinám známky, aké dostávame v škole. Každý sa teší, keď dostane jednotku alebo dvojku a smutný je pri trojkách, štvorkách a päťkách. Naše telo by najradšej dostávalo len jednotky a dvojky. Má na to viac dôvodov. Nechce, aby sme boli obézni, aby sme mali slabú kondíciu a hlavne nechce, aby sme boli chorí. A čo vy? Už ste niekedy premýšľali nad tým, čo dávate svojmu telu? Snažte sa jesť tak, aby vo vašej strave boli často jednotky a dvojky, menej trojky a čo najmenej štvorky a päťky. Možno si poviete – mňa to nezaujíma, nezáleží mi na tom, aby sa moje telo cítilo na jednotku – ale v tomto prípade oklamete len samých seba. Vaše telo vám vystaví vysvedčenie a je iba na vás, či budete prospievať s vyznamenaním, alebo prepadnete.

  Táto malá knižka vám pomôže stravovať sa na jednotku. Každý obrázok v nej je označený známkou ako v škole. Môžete si v nej listovať, ale môžete ju aj rozviazať a jednotlivé listy si pripnúť magnetkou na chladničku, aby vám pripomínali, že aj vy si môžete vybrať správne potraviny a naučiť sa stravovať a žiť zdravo.

  Tak teda veľa chuti do učenia, či vlastne do zdravého jedenia!

  Hvezdáreň

  Začiatkom júna sme pre našich žiakov naplánovali exkurziu do Planetária Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom. Exkurzie sa zúčastnili žiaci 2. – 5. ročníka. Odborní zamestnanci planetária nám v špeciálnej sále premietli film o slnečnej sústave. Potom nás zobrali do miestnosti plnej modelov a makiet, ktoré znázorňovali Slnko, Mesiac, planéty a rôzne iné časti vesmíru. Vysvetlili nám pohyby Zeme vo vesmíre, striedanie ročných období a dňa a noci. Žiaci si utvrdili poznatky, ktoré už ovládali z prírodovedy a naučili sa aj niečo nové. Jediným negatívom našej exkurzie bolo, že sme pre nepriaznivé podmienky nemohli sledovať oblohu a slnko cez ďalekohľad. Deťom sa vyučovanie takouto formou veľmi páčilo. Za organizáciu exkurzie ďakujeme Mgr. Lachkej a Mgr. Dobišovej.

  Vyhodnotenie najaktívnejších žiakov

  V pondelok, 17. júna, sme sa v škole stretli na poslednej spoločnej akcii tohto roku. Popoludnie sa začalo ukážkou výcviku psov z kynologického klubu Handlová. Majitelia psov nám ukázali, čo všetko psy zvládajú. Najťažšou úlohou, ktorú museli niektoré psy zvládnuť, bolo zadržanie páchateľa. Žiaci našej školy sa presvedčili, aký je výcvik psa dôležitý a aká je práca kynológov ťažká. Druhou časťou nášho programu boli prezentácie v špecializovanej učebni, kde žiaci dokázali, že vedia pracovať s počítačom a s interaktívnou tabuľou. Rodičom sme predviedli, ako žiaci pripravujú prezentácie a ako pracujú s počítačovou technikou na vyučovaní. Nakoniec sme sa stretli v školskej jedálni, kde bola pripravená výstava žiackych prác, ktorú si rodičia mohli prezrieť. Náš program pokračoval vyhodnotením najaktívnejších žiakov, ktorí sa zapájali do triednych a školských aktivít a súťaží. Žiaci tretieho, štvrtého a piateho ročníka sa predstavili s prezentáciou projektu Modrý kruh. Vyhodnotili a ocenili sme aj žiakov, ktorí sa zapojili do zberu papiera. Ďakujeme všetkým rodičom a starým rodičom, ktorí prišli svoje deti podporiť!