Základná škola s materskou školou Ráztočno

Smútočný oznam

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 03.08.2020 zomrela naša pani vychovávateľka Anička Slivová.

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v sobotu 08.08.2020 o 10:00h v obradnej sieni pohrebnej služby PIETA na Čučoriedkovej ulici 12 v Bratislave.

Kto si chce uctiť jej pamiatku vypustením lampiónu, nech príde v pondelok 10.08.2020 o 20:00h na školský dvor. Lampióny si prineste.

Česť jej pamiatke.


Slávnostné ukončenie školského roka

V utorok 30. júna 2020 sme slávnostne ukončili školský rok - prihovorila sa nám pani riaditeľka, vyhodnotili sme najlepších, v triedach sa rozdali vysvedčenia a hurá na prázdniny!


OZNAM OD 22.06.2020

Milí rodičia, žiaci,

uvoľnením opatrení a na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR sa od 22.06.2020 otvára škola aj pre žiakov 6.-9.ročníka. Žiaci o vyučovanie v škole prejavili záujem, čím sa ukončuje vzdelávanie dištančnou formou na 1. a 2. stupni.

Dňa 22.06. sa uskutoční pedagogická rada k hodnoteniu a klasifikácii druhého polroka školského roka 2019/2020.

Prevádzka školy od 22.06.-30.06.2020
- vyučovanie v 1.-4. ročníku bude pokračovať s pani učiteľkami ako doteraz,
- vyučovanie v 5.-9. ročníku bude pokračovať podľa rozpisu vyučovania od 22.06.–26.06. za prítomnosti 5 učiteľov z 2. stupňa, bližšie informácia poskytnú učitelia školy.

Vyučovanie bude orientované na socializáciu a adaptáciu žiakov na školské prostredie, diagnostikovanie poznatkov z dištančnej formy vzdelávania s orientáciou na hlavné vzdelávacie a komplementárne oblasti s poskytovaním konštruktívnej spätnej väzby.

Do 29.06. sa budú žiaci venovať činnostiam spojených aj s ukončením školského roka – spoločné aktivity, odovzdávanie učebníc, čistenie tried...

30.06. sa uskutoční ukončenie školského roka po triedach od 8:00h.

Organizácia dní:

7:00h – 8:00h ranný filter (meranie teploty, dezinfekcia, v pondelok prebratie Vyhlásenia zákonného zástupcu o zdravotnom stave 6.-9.ročník, tlačivo poslané učiteľmi).

1.–4. ročník
Vyučovanie od 8:00 - 11:30h
Stravovanie od 11:30h - 12:00h

5.–9.ročník
Vyučovanie od 8:00 - 12:00h
Stravovanie 12:15h - 12:45h

V pondelok si žiaci 6.-9.r. prinesú do školy: Vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave, dve rúška, hygienické papierové obrúsky, učebné pomôcky, prezuvky. Bližšie informácie podajú učitelia školy.

Od 22.06. nadviažeme na vyučovanie uskutočňované doteraz. Všetci spoločne budeme dodržiavať bezpečnostné a hygienicko-epidemiologické pokyny, sociálny odstup, uplatňovať slušné a tolerantné správanie a tým vytvárať príjemné školské prostredie pre všetkých až do ukončenia školského roka.


OPÄŤ SA PO PRESTÁVKE VRACIAME DO ZÁKLADNEJ A MATERSKEJ ŠKOLY

Spoločnými silami a vo vzájomnej spolupráci, ohľaduplnosti a rešpekte sa nám podarí vytvoriť bezpečné a zdravé prostredie pre všetkých - deti, žiakov, zamestnancov školy.
V prvý deň príchodu bude povinnosťou každého zákonného zástupcu vyplnenie, resp. prinesenie podpísaných požadovaných tlačív podľa usmernenia ministerstva školstva na www.minedu.sk, www.ucimenadialku.sk .

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Rodičia, ďakujeme Vám za Vašu dôveru a prihlásenie detí na opätovný návrat do školy. Pre Vaše deti plánujeme vytvoriť podmienky na pobyt v školskom a prírodnom prostredí počas júna do letných prázdnin.
V spolupráci s Vami chceme zabezpečiť požiadavku výchovy a vzdelávania, socializáciu žiakov pri dodržaní náročných hygienických požiadaviek a pomôcť aj Vám, aby ste mohli začať, pokračovať vo Vašej práci.
Od 1. júna 2020 sa v školskom prostredí budú pohybovať žiaci 1.-5. ročníka a v domácom prostredí prehodnoteného dištančného vzdelávania ostávajú žiaci 6. – 9.ročníka.
Škola zabezpečí každodenný ranný filter, výchovno-vzdelávací proces a stravovanie v súlade s usmerneniami a pokynmi ÚVZ a MŠVVaŠ SR a nutne k tomu potrebuje aj spoluprácu Vás, zákonných zástupcov a členov žijúcich v spoločnej domácnosti, pri dodržiavaní hygienických usmernení a pokynov k všeobecnému zabezpečeniu ochrany zdravia nás všetkých s dochádzkou detí z rodín, ktoré nie sú v karanténe.

Ciele:
- vytvoriť podmienky pre socializáciu žiakov a umožniť im návrat do školského prostredia,
- obnoviť získané návyky žiakov k vzdelávaniu, pravidiel spolunažívania v skupine spolužiakov v triede, škole,
- zisťovať úroveň poznatkov zo vzdelávania z domáceho prostredia aktivizujúcimi metódami a riešením problémových úloh,
- obsah vyučovania a formy voliť, aby boli zaistené hygienicko–epidemiologické opatrenia,
- rozvíjať zručnosti, schopnosti a vedomosti žiakov najmä v čitateľskej, matematickej, prírodovednej, jazykovej a funkčnej gramotnosti a tým vytvoriť podmienky pre pozvoľnejší vstup do vyššieho ročníka v septembri,
- vyučovať v blokoch s rozvíjaním zručností čitateľských, matematických, prírodovedných a jazykových,
- prepájať poznatky s ich využitím v praktickom živote, rozvíjaním komunikačných a pisateľských spôsobilostí a sociálnych vzťahov,
- voliť metódy a formy práce podľa zloženia skupiny úrovne ich vedomostí, znalostí a zručností,
- tvoriť projekty s aktivitami z prierezových tém,
- zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia žiakov s poučením a dodržiavaním pravidiel u žiakov za zvýšených hygienických požiadaviek,
- pokračovať v upravenom dištančnom vzdelávaní žiakov 6. - 9. ročníka.

Prevádzka a postupy:
- plynulý príchod do školy od 07:00h do 08:00h, dodržiavať rozostupy, ranný zdravotný filter (meranie teploty, dezinfekcia),
- dodržiavanie odstupov v okolí priestorov školy s prekrytím horných dýchacích ciest rúškom,
- do budovy školy vstupuje len 1 žiak sám, zákonný zástupca môže ísť len pred vstupné dvere budovy školy,
- zákonný zástupca zabezpečí 2 rúška (jedno náhradné) a hygienické papierové vreckovky,
- zákonný zástupca pošle, alebo prinesie vyplnené a podpísané tlačivo „Vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave“, alebo ho vyplní a podpíše pri rannom príchode žiaka do školy,
- vyučovací proces bude zabezpečený 4 vyučovacie hodiny – od 08: 00h do 11:30h,
- obed bude vydávaný postupne po skupinách v čase od 11:00h do 13:00h nasledovne:
      a) deti materskej školy od 11:00h do 11:30h
      b) žiaci 1.-4.r., ktorí nebudú navštevovať ŠKD od 11:30h do 12:00h
      c) 5. ročník od 12:00h do 12:30h
      d) žiaci 1.- 4 ročníka s pobytom v ŠKD od 12:30 do 13:00h
Počas prítomnosti v školskej jedálni si žiaci musia prekryť horné dýchacie cesty rúškom, ktoré je možné sňať počas konzumácie obeda. Stravu bude vydávať personál spolu s čistým hygienicky baleným príborom; žiaci si jedlo a nápoje sami odoberú cez výdajné okno v školskej jedálni.
- pobyt v školskom klube od 11:30h do 15:00h,
- preberanie rodičov detí zo školy, z ŠKD v areáli školy, nie v budove a s dodržiavaním povinných odstupov a s prekrytím horných dýchacích ciest rúškom.

Prosíme do 29.05.2020 nahlásiť triednym učiteľom: kto sa bude stravovať, kto bude chodiť do ŠKD, presný odchod žiaka z ŠKD.

Tlačivo k 01.06.2020: PRÍLOHA 2 - Vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave

MATERSKÁ ŠKOLA
Rodičia, teší nás Vaša dôvera. Nahlásili ste všetky deti do materskej školy. Sme ústretoví pomôcť. Podľa stanovených usmernení je povolená prítomnosť 15 detí - deti zdravotníkov, policajtov, vojakov, pedagogických zamestnancov, zamestnaných rodičov, slobodných matiek.

Ciele:
- znovuobnovenie získaných návykov detí,
- rozvíjanie, upevňovanie schopností a zručností potrebných pre úspešné zvládnutie vzdelávania v prvom ročníku základnej školy,
- rozvíjanie a upevňovanie kľúčových kompetencií a socializácia detí.

Prevádzka a postupy:
- dodržiavanie odstupov v okolí priestorov školy a s prekrytím horných dýchacích ciest rúškom,
- príchod do vstupného priestoru v čase od 07:00h do 08:00h,
- príchod dieťaťa s rodičom po jednom s prekrytím horných dýchacích ciest rúškom,
- vo vstupnom priestore ranný zdravotný filter (meranie teploty, dezinfekcia),
- činnosti a hravé aktivity v MŠ od 08:00h do 16:00h,
- zákonný zástupca pošle, alebo prinesie vyplnené a podpísané tlačivo „Vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa pre materskú školu“, alebo ho vyplní a podpíše pri rannom príchode žiaka do školy,
- pobyt v priestore šatne je max. 10 minút,
- zákonný zástupca zabezpečí 2 rúška (jedno náhradné) a hygienické papierové vreckovky,
- od 08:00h do 11:00h vzdelávanie, činnosti a aktivity detí po skupinách,
- obed bude vydávaný po skupinách od 11:00h do 11:30h, stravu bude vydávať personál spolu s čistým hygienicky baleným príborom, deti si sami jedlo a nápoje neodoberajú a neberú si ani príbory,
- spánok na lôžkach bude nahradený pobytom vonku s aktivitami, v prípade nepriaznivého počasia v herni, pokojnými a relaxačnými aktivitami,
- preberanie rodičov detí v areáli a s dodržiavaním povinných odstupov s prekrytím horných dýchacích ciest rúškom.

Materská škola zabezpečí každodenný ranný filter, výchovno-vzdelávací proces a stravovanie v súlade s usmerneniami a pokynmi ÚVZ a MŠVVaŠ SR a nutne k tomu potrebuje aj spoluprácu Vás, zákonných zástupcov a členov žijúcich v spoločnej domácnosti, pri dodržiavaní hygienických usmernení a pokynov k všeobecnému zabezpečeniu ochrany zdravia nás všetkých s dochádzkou detí z rodín, ktoré nie sú v karanténe.

Postupy bezpečnosti a ochrany zdravia so zvýšenými hygienickými pravidlami v základnej a materskej škole budú dodržiavané podľa usmernení – Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského roku 2019/2020 na www.minedu.sk, www.ucimenadialku.sk .

Tlačivo k 01.06.2020: PRÍLOHA 6 - Vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa pre materskú školu.

Zodpovedné plnenie hygienických a bezpečnostných pravidiel bude potrebné od všetkých zamestnancov, rodičov, žiakov a detí.
Objednávka pomôcok 2020/2021

Vážení rodičia,

vzhľadom na danú situáciu si môžete školské pomôcky pre budúci školský rok 2020/2021 objednať elektronicky na: https://www.daffer.sk/15945 . Základná sada je vytvorená v súlade s požiadavkami našej školy. Podľa vlastnej potreby si môžete upraviť vašu objednávku. Dodanie tovaru si môžete zvoliť domov alebo aj do školy (pri objednávke do 31.7.2020 tak ušetríte poštovné). V septembri triedne pani učiteľky pomôcky deťom rozdajú, prípadne si ich deti nechajú v škole – podľa dohody. Ak niekto nemá možnosť objednať pomôcky elektronicky, objednáme dodatočne osobne - cez školu.

OBJEDNÁVKA PLATÍ PRE ŽIAKOV BUDÚCEHO 2. - 9. ROČNÍKA!


Aktuálne oznamy a informácieList od pani riaditeľky!
Dôležitý oznam!
Stránky pre žiakov počas prerušenej dochádzky...

Užitočný odkaz pre všetkých, ktorí si chcú zopakovať slovenčinu z 5. roč.:
https://eduworld.sk/cd/jaroslava-konickova/6830/precvicovanie-uciva-zo-slovenciny-5-rocnik-podstatne-mena-rod-cislo-pad-vzor?fbclid=IwAR31qwjB4mFVUbAlCai31dJG9CLIf0I23ppu6Jri0s5c6i7RvssxfhmYyP8

Portál „bezkriedy.sk“ predstavuje internetový systém slúžiaci žiakom a rodičom. Učebné materiály, testy, písomky, cvičenia, diktáty... Najlepší pomocník pre domáce učenie.
Spoločnosť Komensky s.r.o. umožňuje v čase karantény registráciu všetkým rodičom bezplatne.
Ak chcete, kliknite na https://www.bezkriedy.sk a zaregistrujte sa. Postupujte podľa pokynov bez kódu triedy.

OnlineDiktáty.sk je služba pre žiakov v 4.-9. ročníku ZŠ a pre ich rodičov.
Žiakom umožňuje, aby si vo svojej žiackej zóne mohli precvičiť niektorý z 84 nahovorených diktátov pre ich ročník - a to hocikedy.
Rodičia zas majú v rodičovnej zóne prehľad o činnosti svojich detí a môžu sledovať ich výsledky.
Žiaci si tak môžu diktáty precvičiť aj bez priameho dozoru rodičov a nemôžu pritom podvádzať - diktát len počujú, rovnako ako v škole. Prepisy diktátov sú dostupné len v rodičovskej zóne. https://www.onlinediktaty.sk/

Najbližšie udalosti...

 Zápisný list do 1. roč. pre školský rok 2020-2021 (133k) 13.3.2020 20:30 v.1


Školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín

Dňa 03.03.2020 sa v našej škole konalo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína. Súťažilo sa v dvoch kategóriách prednese poézie a prózy. Do okresného kola postúpili dve najlepšie súťažiace, ktoré prednášali prózu v prvej a druhej kategórii. Všetkým recitátorom ďakujeme za prípravu i odvahu a dvom postupujúcim želáme veľa šťastia a úspech aj v okresnom kole.


Vianočná prezentácia

9. decembra 2019 sa v našej škole uskutočnila Vianočná prezentácia. Prítomných privítala pani riaditeľka a žiaci 1. stupňa si pripravili krátky kultúrny program. Pani Jankejová vyhodnotila zber šípok na našej škole a žiaci 2. stupňa odprezentovali ukážky vzdelávacieho procesu. Súčasťou bola aj poradňa zdravia – meranie tlaku a cholesterolu. Prítomní rodičia a priaznivci školy si mohli zakúpiť pagáče a ochutnať vianočné medovníky.


Imatrikulácia prvákov

Našich prvákov sme 29. 10. 2019 prijali do cechu žiackeho, pretože úspešne splnili všetky úlohy. Želáme im veľa úspechov v škole.


Divadelné predstavenie - 1. stupeň

Dňa 2. 10. 2019 žiaci 1. stupňa navštívili divadlo vo Zvolene, kde si pozreli nádherné predstavenie „Tri krásy sveta“.


Jesenný aranžmán

V októbri sa mohli žiaci zapojiť do súťaže o najkrajší jesenný aranžmán. Krásne výtvory boli vystavené vo vestibule školy. Dva najkrajšie sme odmenili cenou a ostatné sladkou pozornosťou.


Fyzikálno-chemické pokusy

Občianske združenie Spoznávaj vedu prezentovaním fyzikálno-chemických pokusov v našej škole dňa 5. 11. 2019 ukázalo žiakom krásu fyziky a chémie. Niektorí žiaci si so záujmom pokusy aj sami vyskúšali. Boli to chvíle plné vedy a zábavy.


Medzinárodný deň mlieka a Európsky deň jazykov

26. september je Medzinárodný deň mlieka a Európsky deň jazykov. V našej škole sme sa rozhodli spojiť obidva významné dni do jednej aktivity. Na hodinách anglického jazyka, výtvarnej výchovy a informatiky žiaci urobili krásne projekty a prezentácie o rôznych štátoch, ktoré sme vystavili vo vestibule, kde sme pre žiakov pripravili malú „Čajovňu“. Počas veľkej prestávky mali žiaci i zamestnanci školy možnosť ochutnať pravý anglický čaj. Na obede dostal každý pohár mlieka a dokonca mnohé z detí prišli do školy v bielych tričkách. Nálada bola veselá a všetci sme sa tešili zo spoločnej aktivity, ktorá bola príjemným spestrením vyučovacieho dňa :)


Otvorenie školského roka 2019/2020Tvorivá dielňa otvorená!

Od 01.02.2020 každý štvrtok o 13:00 sa deti rôznych ročníkov stretávajú v tvorivej dielni, aby sa nielen zabavili, ale aj vytvorili niečo pekné s pani učiteľkou Jaroslavou Komarovou Konečnou. A tu je ukážka niektorých prác.


Triedne kolá recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín

Dňa 02.03.2020 sa uskutočnili triedne kolá recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Na úspešných recitátorov sa tešíme v školskom kole.


Z krúžku „Spoznávame región“

Dňa 16. 11. 2019 sme z krúžku Spoznávame región navštívili Dopravné múzeum v Bratislave.


Mesiac úcty k starším

V sobotu 26. 10. 2019 sme si uctili starších. Povedali sme pár pekných slov a potešili pesničkou.


Divadelné predstavenie - 2. stupeň

Žiaci 2. stupňa sa 8. 11. 2019 zúčastnili divadelného predstavenia vo Zvolene. Životopis Jozefa Gregora Tajovského zhrnutý do 90 minútovej inscenácie „Na konci“ poskytol hlboký umelecký zážitok. Po predstavení sme sa zúčastnili aj exkurzie do zákulisia divadla.


Z krúžku „Spoznávame región“

Z krúžku Spoznávame región sme dňa 19.10. 2019 navštívili Národný cintorín v Martine. Žiaci si uctili pamiatku známych osobností.


Žiacke práce

Aj takéto krásne práce a výrobky dokážu vyčariť naši prvostupniari na informatike a pracovnom vyučovaní :)


Európsky týždeň športu

V dňoch 23. 9. – 30. 9. 2019 sa uskutočnil Európsky týždeň športu, do ktorého sme sa zapojili najmä na hodinách telesnej a športovej výchovy a na pohybových hrách. Okrem toho sme sa každé ráno o 7:30h všetci stretli na chodbe a zacvičili si. Cieľom bolo spoločne sa zapojiť do športových aktivít a získať tak dobrú náladu na celý deň. Veď šport nie je iba námaha, ale aj zábava.


Krúžok Spoznávame región

Dňa 21. 9. sme z krúžku Spoznávame región vyšli na Bralovú skalu.


Začiatok školského roka

Dnes bol prvý deň nového školského roka. V našej škole sme privítali všetkých žiakov, ktorí sa po prázdninách vrátili do školských lavíc a aj prvákov, ktorí si do nich sadli prvýkrát. Všetkým želáme úspešný školský rok a veľa nových zážitkov.