Základná škola s materskou školou Ráztočno

2015/2016

Prečo študovať na našej škole?

Vážení rodičia,
sú odpovede na otázky týkajúce sa Vášho dieťaťa kladné?


1. Teší Vaše dieťa vystupovanie na skutočnom javisku v kultúrnom dome?

2. Učí sa rado básne, literárno-dramatické texty, piesne?

3. Má záujem o hranie na ľahko ovládateľných nástrojoch, na hudobnom nástroji?

4. Uprednostňuje Vaše dieťa možnosť výberu si z ponuky 2 disponibilných hodín:

a) Kreatívna výchova so zameraním na tvorivosť v slovenskom jazyku a čitateľskú gramotnosť s využitím metódy roll play (experimentálne overovanie predmetu na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu slovenskej republiky kultúry Slovenskej republiky – spojenie žiakov viacerých ročníkov s využívaním inovatívnych metód v rámci disponibilnej hodiny Školského vzdelávacieho programu)

b) Funkčná gramotnosť s integráciou predmetov geografia, výtvarná výchova, technika s čitateľskou a finančnou gramotnosťou?

5. Prejavuje Vaše dieťa záujem v rámci disponibilných hodín pri individuálnom prístupe učiteľov venovať sa zdokonaľovaniu v predmetoch matematika a slovenský jazyk a cvičiť sa na preverovanie vedomostí v celoslovenskom testovaní KOMPARO a TESTOVANIE 9?

6. Má Vaše dieťa záujem o mimoškolské aktivity priamo v škole:

a) elokované pracovisko ZUŠ Handlová – hudobný odbor, dramatický odbor,

b) elokované pracovisko súkromná ZUŠ Volcano – tanec,

c) krúžky: strelecký, športový, pohybovo-umelecký, tenisový, strelecký, turistický?

7. Uprednostňuje Vaše dieťa menší kolektív žiakov s individuálnym prístupom so zameraním na výber SŠ podľa jeho možností a predpokladov po stretnutiach s výchovnou poradkyňou a s predstaviteľmi škôl, o ktoré vaše dieťa prejaví záujem?

8. Víta Vaše dieťa učenie sa pre život, preberať vlastnú zodpovednosť za dosiahnuté výsledky a orientovať sa na rozvoj schopností pri príprave rôznych aktivít vedomostného a kultúrneho zamerania pre obec, ale aj žiakov z nižších ročníkov, deti MŠ pri napĺňaní školského projektu V škole sa učí aj inak?

9. Má Vaše dieťa záujem tráviť prestávky na školskom dvore a multifunkčnom ihrisku v tichom a prírodnom prostredí a počas nepriaznivého počasia v spoločenskej miestnosti pre žiakov s plnením cieľov školského projektu Zdravá škola so zdravým životným štýlom?

10. Chce byť Vaše dieťa vzdelávané v neohrozenom prostredí s integráciou predmetov na disponibilných hodinách v spojení viacerých ročníkov?

11. Víta vaše dieťa učiť sa celoživotné zručnosti a zásady škôl pre 21. storočie, ktoré sú nevyhnutné pre uplatnenie sa v súčasnom živote? (zmysluplnosť a systémovosť, spätná väzba, spolupráca, obohacujúce prostredie, možnosť výberu)?


Potom Základná škola s materskou školou Ráztočno, Komenského 428/43, je ideálna
a skutočne najvhodnejšia práve pre Vaše dieťa.
Kontakty na školu: 046/5470120, http://zssmsraztocno.esy.es/

Otvorenie školského rokaOtvorenie školského roka 2015/2016

2. septembra sa otvorili brány našej školy. Pani riaditeľka privítala všetkých žiakov, rodičov a učiteľov.

Prihovorila sa prváčikom, ktorí prišli do školy po prvýkrát a boli plní očakávaní. Našim najstarším žiakom, deviatakom zverila náročnú, ale splniteľnú úlohu - byť vzorom pre mladších kamarátov. Ani ostatní žiaci nezostali bez povšimnutia a všetkým zapriala mnoho úspechov a radosti z poznávania a objavovania nových vecí. K prianiu všetkého dobrého sa pripojil aj pán starosta.

Žiakom prajeme nevyčerpateľnú chuť do učenia, učiteľom veľa tvorivých síl, aby sme tak spoločne tvorili školu, kde sa každý cíti dobre.

Move WEEK a zdravý životný štýl

Mesiace september a október sa v našej škole niesli v znamení športu, zdravej výživy a zdravého životného štýlu.

Žiaci spolu s vyučujúcimi sa zapojili do projektu Move WEEK alebo týždeň zdravia a športu, ktorý trval od 21. - 25. 9. 2015. Vyučovanie začínali rozcvičkami a na hodinách telesnej výchovy sa venovali rôznym druhom športu.

V dňoch 12. - 16. 10. 2015 sa uskutočnil Týždeň zdravia a zdravého životného štýlu. Kým žiaci I. stupňa robili aktivity zamerané na potravinovú pyramídu zdravia, žiaci II. stupňa s pomocou pani učiteliek pripravovali rôzne zeleninové a ovocné šaláty. Na ich ochutnávku boli pozvaní aj mladší žiaci. Všetkým chutilo, čím sme opäť dokázali, že zdravé jedlo je aj chutné.

Imatrikulácia

Posledný školský deň pred jesennými prázdninami, 28. 10., sme našich prvákov prijímali do cechu žiackeho. Pred plnením úloh si pozreli divadelné predstavenie starších žiakov o hľadaní strateného šťastia. Potom pred zrakmi svojich rodičov prváci predviedli, čo sa už v škole naučili.

Výborne zvládli všetky úlohy, a tak ich kráľovná včela pasovala za žiakov našej školy. Odmenení boli pamätným listom, medailou a vo vrecúšku si našli aj sladkú odmenu. No a po ťažkých skúškach a pasovaní prišla zábava a občerstvenie, ktoré pre nich prichystali rodičia.

Našim prvákom želáme veľa radosti, úsmevu a chute do učenia!

Vianočná prezentácia školy

17. 12. sa na našej škole uskutočnila vianočná prezentácia, na ktorej sa predstavili naši najmenší – škôlkari, mladší žiaci, ktorí zahrali na vlastnoručne vyrobených hudobných nástrojoch a zaspievali vianočnú koledu. Tanečné vystúpenie doplnila SZUŠ Volcano, hrou na gitare a scénkou pod názvom Stridžie dni a Betlehemci prispela ZUŠ z Handlovej. Kultúrny program ukončili žiaci 8. ročníka vianočnými pesničkami.

Po predstavení nasledovala vianočná burza, na ktorej si deti aj rodičia mohli zakúpiť výrobky našich žiakov. Počas burzy sa každý mohol občerstviť vianočným punčom a koláčikmi, ktoré napiekli šikovné mamičky našich žiakov.

Veselé Vianoce a šťastný nový rok!

2% daní 2016

pre základnú školu s materskou školou

Ďakujeme za dôveru všetkým, ktorí poskytli škole 2% daní.

Finančné prostriedky z 2% daní sme použili na skvalitnenie materiálno-technického vybavenia školy.

Aj vďaka Vami poskytnutým finančným prostriedkom mohla škola skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces materiálno-technickým vybavením pre deti materskej školy a žiakov základnej školy:
- obnovili sme počítačovú miestnosť novými počítačmi,

- doplnili sme učebne z druhého stupňa novými školskými lavicami,
- do kabinetov sme doplnili vyučovacie pomôcky,
- novými učebnými pomôckami sme doplnili kabinet telesnej výchovy a športu,
- upravilo sa prostredie v materskej škole.

Vopred ďakujeme za Vaše rozhodnutie poskytnúť 2% daní aj v tomto roku. Plánujeme vybudovať čitáreň - miestnosť na trávenie veľkých prestávok po oprave strechy školy zriaďovateľom. Budeme pokračovať v aktivitách školy podľa Inovovaného školského programu a pripravovať žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese so zlepšovaním materiálno-technického vybavenia školských tried a tried v materskej škole.

Poskytnuté finančné prostriedky podporia zlepšenie podmienok pre školu rodinného typu s nižším počtom žiakov s individuálnym prístupom.

Postup pri poukázaní 2% daní je nasledovný:

1. ROČNÉ ZÚČTOVANIE VÁM ROBÍ ZAMESTNÁVATEĽ

a) tlačivo - vyhlásenie získate na stránke obce, na stránke školy, priamo u ekonómky v škole,

b) vyplnené tlačivo je potrebné doručiť na školu alebo priamo na Daňový úrad v Prievidzi.

2. DAŇOVÉ PRIZNANIE SI PODÁVATE SAMI

Údaje o prijímateľovi:

Názov: SRRZ – Rodičovské združenie pri Základnej škole s materskou školou

Sídlo: Komenského 428/43, 972 31 Ráztočno

Právna forma: občianske združenie

IČO: 17319617815

Prosíme o spoluprácu pri projekte ministerstva školstva

„Receptúry v školských jedálňach očami detí“.

Do školskej jedálne môžete priniesť recepty na bezmäsité, zeleninové a zemiakové pokrmy ktoré Vám chutia a chceli by ich zaradiť do materiálno-spotrebných noriem pre školské stravovanie.

Najvhodnejšie receptúry budú hodnotené členmi pracovnej skupiny a odborníkmi na výživu a následne budú predložené na odsúhlasenie ministrovi školstva.

Recepty prosím prineste do 09. 03. 2016.

Za spoluprácu ďakujeme.

Zápis prvákov 2016

Noc s Andersenom

1. apríl 2016 bol v škole výnimočným dňom. Po piatykrát sme sa zapojili do medzinárodného projektu Noc s Andersenom. Z 1 633 registrovaných miest čítalo v noci 95 824 detí z Európy a zámoria. Noc s Andersenom sa ako v prvej krajine v poradí odštartovala v Austrálii. Ďalej sa pripojili deti z Česka, Slovenska, Slovinska, Chorvátska, Poľska, Ukrajiny, Srbska, Bulharska, Kodane, saudsko-arabskej Rijády a tiež z veľvyslanectva v izraelskom Tel-Avive. Medzi účastníkmi nechýbali deti z africkej Kene, Nového Zélandu, USA i Kanady.Naša škola patrila medzi 235 verejných a školských knižníc zaregistrovaných na Slovensku zo všetkých regiónov, v ktorých strávilo nezabudnuteľnú rozprávkovú Noc s Andersenom takmer 10 000 detí.
Tento rok sa niesol v znamení 180. výročia vzniku rozprávky Malá morská panna. Čítaním tejto rozprávky staršími žiačkami sa po besede v obecnej knižnici a pohybových aktivitách na futbalovom štadióne v Ráztočne, rozpútalo kreslenie podmorského sveta na jeden spoločný papier všetkých detí na chodbe.

Počas besedy v knižnici deti spoznali pána Doc. Ing. Jána Poliaka PhD., ktorý vydal o Ráztočne niekoľko publikácií. Pri rozprávaní o detských a školských časoch prežitých v Ráztočne sa deti oboznámili s jeho literárnou tvorbou. Určite deťom zostane p. Poliak dlho v spomienkach a budú si na neho pamätať ako na významnú osobnosť obce Ráztočno.

Aktivity čítania počas noci boli zamerané na porovnávanie konania rozprávkových hrdinov z rozprávok nielen od H. CH. Andersena, ale aj z rozprávok najväčšieho slovenského autora P. Dobšinského.

Čítanie rozprávkových príbehov sa prelínalo s čítaním kníh o súčasných hrdinoch, ktoré si priniesli žiaci do školy podľa svojho výberu. Čitateľské aktivity sa vhodne dopĺňali s pohybovými činnosťami, ako aj prípravou zdravých šalátov zo zeleniny a ovocia, ktoré pripravili starší žiaci pre mladších z donesených surovín účastníkov.

Nočný pochod, hľadanie stratenej knihy, čítanie, riešenie kvízov, súťaží, nočné čítanie s baterkou, čítanie a rozprávanie po celú noc najmä starších žiakov, čítanie pre moju hračku kým pôjdem spať, boli aktuálne aj tento rok. Možno práve pre spomínané rôznorodé aktivity Noc s Andersenom vždy deti láka. Po celý rok sa veľmi na nočné čítanie tešia, o čom svedčí každoročný nárast účastníkov.

Pri otázke, či sa žiaci zúčastnia Noci s Andersenom aj budúci rok, jednohlasný radostný výkrik áno organizátorov vždy poteší a prinesie všetkým príjemný pocit z dobre a užitočne stráveného času v škole mimo vyučovania.
Vedenie školy ďakuje:

- za prípravu a organizáciu programu p. Mgr. O. Mittašovej, p. Mgr. A. Fedorovej, p. Mgr. A. Gašparovičovej, p. Mgr. D. Čertíkovej,

- za besedu o knihách p. knihovníčkam z Handlovej, ktorá sa uskutočnila deň pre Nocou s Andersenom,
- za besedu v obecnej knižnici p. Doc. Ing. Jánovi Poliakovi PhD.,

- za sponzorstvo pre spoločné občerstvenie COOP Jednota a firma EDEN,

- za prípravu druhej večere p. Kotianovej,

- za prinesené ovocie a zeleninu každému účastníkovi,

- za raňajky a sladké občerstvenie p. Chudej, p. Ťapušíkovej, p. Kalajovej,
- za príjemné prostredie na spanie p. Kotianovi, p. Mikuškovej a p. Pračkovej.

Už teraz sa organizátori tešia na budúci rok, aby opäť pripravili nezabudnuteľné chvíle s knihou a príťažlivými aktivitami a činnosťami. Noc s Andersenom je vyvrcholením všetkých podujatí konaných počas marca, mesiaca knihy, a aktivít orientovaných na rozvoj čitateľskej gramotnosti realizovaných po celý školský rok vo výchovno-vzdelávacom procese.

Labyrint

Dňa 18. 4. 2016 sa žiaci našej školy zúčastnili hudobno-vzdelávacieho socio-patologického programu Labyrint. Zameraný bol na závislosti, šikanovanie, priateľstvo... O program sa postaralo združenie Amos. Všetkým sa predstavenie veľmi páčilo, žiaci sa zapájali aj svojimi odpoveďami, aj spevom.

Hviezdoslavov Kubín

Poézia, próza, zas a znova...

16. marca 2016 sa v priestoroch obecnej knižnice konalo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína. Umeleckého prednesu poézie a prózy sa zúčastnilo 15 žiakov našej školy.

Hodnotil sa výber textu a jeho originalita, hlasová a rečová technika, kultivovanosť rečového prejavu a vystupovania, správna výslovnosť, kontakt s publikom, zacielenosť na poslucháča a presvedčivosť interpretácie.

Výhercovia v prednese poézie:

I. kategória:
1. miesto: Anna Michalková, 4.roč.
2. miesto: Emma Masariková, 2.roč.
3. miesto: Agáta Hložníková, 3.roč.,Amélia Pauková, 4. roč.

II. kategória:
3. miesto: Jakub Matiaško, 5. roč.

III. kategória:
1. miesto: Zuzana Dobrotková, 7. roč.

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a výhercom srdečne blahoželáme!

Deň Zeme

22. apríl 2016

Žiaci našej školy sa aktívne zapojili do celosvetovej akcie konanej ku Dňu Zeme. Vyrábali zaujímavé projekty, vysádzali stromčeky v okolí školy, upratovali a skrášľovali okolie.

Deň narcisov

15. apríl 2016

Aj tento rok sme sa zapojili do zbierky na pomoc chorým ľuďom. Žiačky našej školy ponúkali narcisy v obci, vo vestibule školy a do zbierky sa zapojila aj naša materská škola. Všetkým darcom aj dobrovoľníkom patrí veľké ďakujem.

Deň matiek

Žiaci našej materskej a základnej školy si pripravili pre mamičky a babičky kultúrny program, ktorým chceli spríjemniť popoludnie všetkým oslávenkyniam počas druhej májovej nedele. Na jeho príprave pod vedením pani učiteliek sa podieľali škôlkari, žiaci I. i II. stupňa. Básničky vystriedal tanec a pesničky. Vystúpenie obohatili žiaci z dramatického krúžku scénkou a tanečné umenie predviedli žiaci SZUŠ Volcano.

Deti na záver obdarovali mamičky kvetom, malým darčekom a vrúcnym bozkom. Veríme, že sa všetkým zúčastneným program páčil. Už teraz sa deti tešia, čím nabudúce mamičky prekvapia.

Múzeum praveku

Dňa 8. 6. 2016 navštívili žiaci 5. a 6. roč. Múzeum praveku v Bojniciach. Získali vedomosti o živote neandertálcov, ktorí tu žili. Videli niekoľko artefaktov, ktoré archeológovia vykopali. Bola to zaujímavá exkurzia.

Exkurzia do Levíc

Dňa 1. 6. 2016 sa žiaci našej školy zúčastnili exkurzie v Leviciach – výstava Titanic, tajomstvá vesmíru a vedecká hračka. Všetkým sa exkurzia páčila.

Ukážka práce hasičov

Dňa 14. 6. 2016 sa žiaci našej školy zúčastnili besedy s príslušníkmu Hasičského a záchranného zboru. Žiaci si mohli aj reálne pozrieť vybavenie hasičskej techniky a náradia.

Poďakovanie stravníkomPraktické vyučovanie – spolupráca so SOŠ v Handlovej

12. 5. 2016 sme sa zúčastnili exkurzie v SOŠ na Lipovej ulici v Handlovej. Majstri odborného výcviku nás oboznámili s technológiami a postupmi, ktoré používajú pri praktickej výučbe. Venovali sme sa programovaniu a práci na počítači, zapájali sme elektrický obvod, získali sme základy práce na sústruhu. Praktické vyučovanie sa nám páčilo a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s touto školou.

Rozlúčka s deviatakmi

28. 6. 2016 sa žiaci deviateho ročníka rozlúčili s našou základnou školou. Poďakovali sa pánu starostovi a pani riaditeľke, ktorí sa starajú o chod školy. Slová vďaky patrili aj pani učiteľkám, ktoré ich počas deviatich rokov učili a odovzdávali im svoje skúsenosti. Nezabudli ani na mladších žiakov a kamarátov, ktorí našu školu budú ešte navštevovať. Našim absolventom prajeme úspech na stredných školách, radosť zo života a úsmev na tvári.