Základná škola s materskou školou Ráztočno

"Materská škola má dať dieťaťu taký základ, aby malo po celý život potešenie zo vzdelávania."

VLASTNÉ CIELE A POSLANIE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA

Cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu perceptuálno-motorickú, kongnitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu.

Materská škola zabezpečuje výchovu a vzdelanie prostredníctvom vzdelávacieho programu ISCED 0, ktorý poskytuje deťom predprimárne vzdelanie.

Cieľmi predprimárneho vzdelávania sú:

*  napĺňať potrebu dieťaťa sociálneho kontaktu s rovesníkmi,
*  uľahčiť dieťaťu plynulú adaptáciu na zmenené prostredie (na materskú i základnú školu),
*  podporiť vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu hrou,
*  rozvíjať cieľavedome, systematicky a v tvorivej atmosfére osobnosť dieťaťa,
*  v psychomotorickej, poznávacej, sociálnej, emocionálnej a morálnej oblasti,
*  prihliadať na rôzne sociokultúrne a socioekonomické zázemie dieťaťa,
*  uplatňovať a chrániť práva dieťaťa v spolupráci s rodinou, zriaďovateľom a inými inštitúciami (pri zachovaní etického princípu spolupráce) s rešpektovaním potrieb dieťaťa,
*  získavať dôveru rodičov v individuálnom výchovnom poradenstve a upriamovať ich pozornosť na pozitívne prejavy v správaní sa svojho dieťaťa a v prípade potreby ich nasmerovať na ďalšie odborné poradenstvo s inými odborníkmi (pediater, logopéd, psychológ, atď.).

Predprimárne vzdelávanie pomáha dieťaťu:

*  posilňovať úctu k rodičom, ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu, k materinskému jazyku, k štátnemu jazyku, a k svojej vlastnej kultúre,
*  získať a posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám,
*  pripraviť sa na život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, znášanlivosti, tolerancie, náboženskými spoločenstvami,
*  naučiť sa rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť, pripraviť sa na celoživotné vzdelávanie,
*  naučiť sa kooperovať v skupine, kolektíve a preberať na seba primeranú zodpovednosť,
*  naučiť sa chrániť svoje zdravie vrátane využitia zdravej výživy a chrániť životné prostredie,
*  naučiť sa rešpektovať všeľudské etické hodnoty.

Naplnenie uvedených cieľov predpokladá priaznivú výchovno-vzdelávaciu klímu s dôrazom na rozvoj tvorivosti pred pamäťovým učením, v ktorej sa realizuje učenie hrou. Dôležité je pozitívne emocionálne prežívanie dieťaťa. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu.

Veľmi úzko spolupracuje so základnou školou. Deti školy sa zúčastňujú spoločných aktivít so školou, na vyučovaní. Tým nevznikajú adaptačné ťažkosti prechodu z materskej do základnej školy.Materská škola bola zriadená v roku 1996, ako jednotriedna materská škola, kde sú zaraďované deti vo veku 3 až 6 rokov. V súčasnosti je súčasťou školy s právnou subjektivitou - Základná škola s materskou školou Ráztočno.

Zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou je obec Ráztočno.

MŠ je každý školský rok s plnou kapacitou.

Systematickou a cieľavedomou činnosťou, ktorá je organizovaná na základe plnenia edukačných cieľov sa snažíme postupne dosiahnuť u detí náležité kompetencie prislúchajúce ich veku.

Školský vzdelávací program materskej školy má názov Farebná dúha poznania a bol vytvorený v súlade s čiastkovými cieľmi stanovenými v ŠkVP základnej školy, aby sme aj týmto spôsobom dosiahli čo najlepšie vzájomné prepojenie oboch vzdelávacích inštitúcií.

Predprimárne vzdelávanie v MŠ je uskutočňované formou hry, zážitkového učenia, prostredníctvom poskytovania nových pútavých podnetov.

V rámci idey ŠkVP sa riadime našim jednoduchým mottom: "Hoci sme len maličkí, lákajú nás farbičky. Nakreslím si kvietky
v tráve, okolo nich deti hravé."


V činnostiach veľký dôraz kladieme na rozvoj tvorivosti a fantázie detí, dbáme na správny jazykový prejav (v spolupráci s pani logopedičkou), ale i dostatočné pohybové vyžitie detí a tým sa snažíme o ich celkový zdravý vývoj a celostný rozvoj osobností detí.PREVÁDZKA MŠ:

Od 6,30 – 16,00 hod.