Základná škola s materskou školou Ráztočno

V školskej jedálni poskytujeme stravu pre:

deti MŠ – desiata, obed, olovrant

žiakov I. stupňa – obed

žiakov II. stupňa – obed

zamestnanci ZŠ s MŠ – obed

cudzí stravníci – obed

Stravník je povinný vyplniť záväznú prihlášku podpísanú rodičom, až potom sa môže stravovať.