Základná škola s materskou školou Ráztočno

Hlavné ciele výchovného programu

Čomu budeme naše deti učiť?

- získať kompetencie, a to najmä v oblasti komunikačných schopností, sociálne a občianske kompetencie, kultúrne kompetencie, pracovné kompetencie
- naučiť sa správne identifikovať a analyzovať problémy a navrhovať ich riešenia a vedieť ich riešiť
- rozvíjať svoje manuálne zručnosti, tvorivé a psychomotorické schopnosti
- využívať aktuálne poznatky a pracovať s nimi
- osvojiť si základné pravidlá prosociálneho správania sa - posilňovať úctu k rodičom a ostatným osobám, ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu, ktorého je občanom, k štátnemu jazyku, k materinskému jazyku a k svojej vlastnej kultúre
- získať a posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám
- pripraviť sa na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti, v duchu porozumenia a znášanlivosti, rovnosti muža a ženy, priateľstva medzi národmi, národnostnými a etnickými skupinami a náboženskej tolerancie
- naučiť sa rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť a celoživotne sa vzdelávať, pracovať v skupine a preberať na seba zodpovednosť
- naučiť sa kontrolovať a regulovať svoje správanie, starať sa a chrániť svoje zdravie a životné prostredie
- získať všetky informácie o právach dieťaťa a tiež spôsobilosť na ich uplatňovanie