Základná škola s materskou školou Ráztočno

2018/2019

Otvorenie školského rokaZačiatok školského roka

Začiatok školského roka 2018/2019 sme otvorili na školskom dvore. Po príhovore pani riaditeľky a pána starostu sme sa rozišli do tried, kde sme sa stretli s triednymi pani učiteľkami.

Ochrana života a zdravia a Dopravná výchova

6. 9. 2018 sme praktickú časť prierezovej témy Ochrana života a zdravia spojili s plnením obsahu prierezovej témy Dopravná výchova. Tí, ktorí si priniesli bicykle, mali možnosť ísť v skupinách po pozemných komunikáciách obce. Ostatní žiaci išli do areálu futbalového ihriska.

Návšteva obecného úradu a obecnej knižnice

7. 9. 2018 sme sa všetci zúčastnili návštevy obecného úradu a obecnej knižnice. Prezreli sme si priestory obecného úradu a v rámci rozvoja čitateľskej gramotnosti sme si čítali z knižiek, ktoré sme si požičali v knižnici.

Exkurzia na letisku Sliač

21. 9. 2018 sme sa zúčastnili exkurzie na letisku Sliač. V úvode sme si pozreli krátku prezentáciu o vývoji letiska. Nasledovali ukážky parašutistov, letov stíhačiek a vrtuľníkov. Mohli sme pozrieť vnútro obrnených transportérov, stíhačiek a vojenských áut. Vojaci mali pre nás pripravenú aj súťaž v telesnej zdatnosti. Všetkým sa na exkurzii páčilo.

Práca v kresliacom programe

Aj takéto krásne obrázky tvorili naši tretiaci na informatike, kde začínali pracovať v kresliacom programe.

Hovorme o jedle

Od 15. do 19. októbra 2018 sa naša škola zapojila do projektu Hovorme o jedle. Žiaci sa dozvedeli množstvo zaujímavých informácií. Diskutovalo sa s pozvanými hosťami na témy o mäse – divine, o plytvaní potravinami. Na hodinách fyziky a biológie prebiehali pokusy a pozorovania, žiaci si pripravovali zdravý jedálniček, zdravé desiaty, robili rôzne projekty. Žiaci navštívili aj AGRO RYBIU FARMU v Handlovej.

Zber šípok

Naša škola sa od 20. septembra do 22. októbra 2018 zúčastnila nového jesenného projektu ZBER ŠÍPOK SPOLOČNE S LESMI SR. Cieľom spoločnými silami pomôcť škole zlepšením vybavenia pomôcok. Žiaci zbierali šípky aj ako jednotlivci, aj spoločne spolu s niektorými rodičmi. Naša škola nazbierala 95 kg.

Jesenná výzdoba

Príbeh hudby

26. 10. 2018 sa žiaci 5. – 8. roč. zúčastnili výnimočného online koncertu „Príbeh hudby – na počiatku bola nota.“ Účinkoval Bratislavský chlapčenský zbor v spolupráci s RTVS.

Prezentácia o vzniku ČSR

Pri príležitosti 100. výročia vzniku ČSR si žiačky 9. roč. pripravili peknú prezentáciu. Oboznámili s ňou žiakov 4. – 9. roč. Zaujímavo im priblížili udalosti, ktoré viedli k vyhláseniu ČSR, osobnosti, zásluhou ktorých vznikla i štátne symboly.

Imatrikulácia prvákov

Uskutočnila sa 29. 10. 2018 v priestoroch ŠKD. Naši prváčikovia boli pasovaní za riadnych školákov.

Sadenie stromčekov

Farby jesene na krúžku nemeckého jazyka

Bábkové divadlo Kocúr v čižmách

Divadelné predstavenie Vianočná koleda

Mikuláš

2% daní pre Základnú školu s materskou školou Ráztočno

Podporovatelia, priatelia a rodičia žiakov školy, všetkým Vám srdečne ďakujeme za dôveru a finančnú podporu, ktorú ste škole poskytli z 2% daní 2018. Z poskytnutých finančných prostriedkov boli uhradené školské lavice, ktorými sú vybavené už všetky triedy, aktivity školy – divadelné predstavenie, oceňovanie žiakov za prezentáciu školy, zemina na výsadbu drevín do areálu Prírodnej záhrady, na učebné pomôcky pre vyučovanie predmetov telesnej a technickej výchovy, informatiky, na úpravu areálu - kosačka. Rodičovské združenie sa aj tento rok uchádza o 2% Vašich daní. Získané finančné prostriedky sa plánujú použiť na skvalitnenie vyučovacieho procesu nákupom učebných pomôcok a na úpravy v okolí školy.

Postup pri poukázaní 2% daní:

1. ROČNÉ ZÚČTOVANIE VÁM ROBÍ ZAMESTNÁVATEĽ

a) tlačivo - vyhlásenie tvorí prílohu a v papierovej podobe je k dispozícii u ekonómky školy alebo u triedneho učiteľa,

b) vyplnené tlačivo spolu s potvrdením o zaplatení dane (na požiadanie vydá zamestnávateľ) je potrebné doručiť na školu alebo priamo na Daňový úrad v Prievidzi.

2. DAŇOVÉ PRIZNANIE SI PODÁVATE SAMI

Údaje o prijímateľovi:

Názov: SRRZ – Rodičovské združenie pri Základnej škole s materskou školou

Sídlo: Komenského 428/43, 972 31 Ráztočno

Právna forma: občianske združenie

IČO: 173196170815

Príloha: tlačivo – Vyhlásenie

 vyhlasenieopoukazanipodieluzaplatenejdanezprijmovfyzickejosoby.pdf (159k) 18.2.2019 21:50 v.1

Súbory si môžete po otvorení nie len pozrieť, ale dajú sa aj uložiť.
(Uložiť kópiu alebo Shift+Ctrl+S)

Pozvánka na otvorenú hodinu na I. stupniZákladný lyžiarsky a snowboardový výcvik

Triedne kolo Hviezdoslavovho Kubína

Hviezdoslavov Kubín

Školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín sa konalo 11. marca 2019 v zasadačke obecného úradu. Víťazom srdečne blahoželáme.

Otvorená hodina

14. marca 2019 sa v našej škole pre rodičov budúcich prvákov a rodičov žiakov uskutočnila "Otvorená hodina" s ukážkami vyučovania na I. stupni.

Divadelné predstavenie

14. marca 2019 sme v našej škole privítali hercov z divadla Clipperton, ktorí nám zahrali rozprávku "Aladinova
čarodejná lampa".

Pozvánka na zápis prvákov

 zapisnylistdo1roc2019.pdf (132k) 20.3.2019 20:30 v.1

Súbory si môžete po otvorení nie len pozrieť, ale dajú sa aj uložiť.
(Uložiť kópiu alebo Shift+Ctrl+S)

Okresné kolo Hviezdoslavovho Kubína

Na okresnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín sa naša žiačka - víťazka školského kola v kategórii próza - umiestnila na 3. mieste. Srdečne blahoželáme!

Okresné kolo Pytagoriády

Na okresnom kole Pytagoriády reprezentovalo našu školu šesť žiakov. Medzi úspešných riešiteľov patria L. Gašparovičová a M. Matiaško. Všetkým ďakujeme za účasť a úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme!

Noc s Andersenom

V piatok 29 . marca 2019 sa v našej škole uskutočnila Noc s Andersenom, ktorá trvala až do soboty 30. marca 2019. Spoločne sme zažili veľa pekných aktivít: besedu so spisovateľkou Annou, čítanie vlastných kníh, prezentáciu prečítaných kníh, kreslenie na papier, večernú vychádzku, hľadanie stratenej knihy, čítanie s baterkou, pohybové aktivity.

Deň matiek

V nedeľu 5. 5. 2019 sa žiaci našej školy predstavili v kultúrnom programe, ktorý bol venovaný všetkým mamám. Svojimi básňami, piesňami, tancom i scénkou uvili pre ne veniec vďaky, lásky a úcty.

Okresné kolo Družstiev mladých zdravotníkov

Na okresnom kole Družstiev mladých zdravotníkov sa mladší žiaci umiestnili na 3. mieste a starší žiaci na 7. mieste. Blahoželáme!

Návšteva na Mestskej polícii v Prievidzi

29. mája 2019 sa žiaci 2. stupňa zúčastnili exkurzie na Mestskej polícii v Prievidzi, kde si vypočuli prednášku o prevencii drogovej závislosti a vyskúšali si rôzne okuliare závislostí. Exkurzia bola súčasťou teoretickej časti účelového cvičenia.

Netradičné vyučovanie

31. mája 2019 sa žiaci 1. a 2. stupňa zúčastnili netradičného vyučovania v Atlantis Centre v Leviciach. Žiaci mali možnosť vidieť štyri rôzne programy, náučno-zábavnú fyziku a bublinový svet.

Exkurzia do Krakova

18. mája 2019 sme sa zúčastnili exkurzie do Krakova. Prezreli sme si vonkajšie priestory hradu kráľovského hradu Wawel, Katedrálu sv. Stanislava a Václava, Hlavné námestie, na ktorom dominuje Sukiennice (Dom súkenníkov), predstavujúca gotickú tržnicu. Nachádza sa tam aj Radničná veža, ktorú prezývajú poľská Pisa, nakoľko má 55 centimetrové odchýlenie. Krakov je krásne mesto, ktoré určite stojí za to ho navštíviť.

Handlovské športové hry

19. 6. 2019 – Handlovské športové hry – atletika II. stupeň

M. Kotianová – beh na 60 m – 1. miesto

M. Kotianová – skok do diaľky – 1. miesto

K. Beláková – beh na 600 m – 1. miesto

P. Fabianová – beh na 60 m – 3. miesto

P. Fabianová – skok do diaľky – 3. miesto

J. J. Upegui – skok do diaľky – 1. miesto

20. 6. 2019 – Handlovské športové hry – atletika I. stupeň

S. Masarik – hod kriketovou loptičkou – 3. miesto

L. Adamcová – skok do diaľky z miesta – 1. miesto

Zubria zvernica

21. 6. 2019 sme sa zúčastnili exkurzie v Zubrej zvernici. Videli sme, ako sa kŕmia zubre, vypočuli sme si, ako žijú, prešli sme Lesníckym náučným chodníkom a na záver sme si opekali. Exkurziou nás sprevádzala Ing. P. Jankejová, ktorá nám ju vybavila ako odmenu za zber šípok. Ďakujeme.

Výstup na bunkre

26. 6. 2019 sme v spolupráci s Obecným úradom a COOP Jednota SD išli k partizánskym bunkrom, kde nám p. Madaj porozprával o protifašistických bojoch a význame SNP. Program pokračoval v Suchom opekaním špekačiek. Ďakujeme za príjemne strávený čas.

PozvánkaSlávnostné ukončenie školského roka

V piatok 28. júna 2019 sme slávnostne ukončili školský rok - prihovorila sa nám pani riaditeľka, vyhodnotili sme najlepších, v triedach sa rozdali vysvedčenia a hurá na prázdniny!