Základná škola s materskou školou Ráztočno

Úhrada stravného

Strava sa uhrádza:
– poštovou poukážkou
– prevodným príkazom prostredníctvom internet bankingu
– trvalým príkazom

Stravu neuhrádzajte vkladaním hotovosti na účet!

Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred – vždy do 25. dňa v mesiaci.

Číslo potravinového účtu školskej jedálne je: 9019052004/5600

IBAN SK1856000000009019052004

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: MMRR / napr. platba za september 2013 – 0913 /

Pri platbe prevodným príkazom prostredníctvom internet bankingu a trvalým príkazom uvádzajte do poznámky meno a priezvisko stravníka.